Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi internetovým obchodem na adrese www.turpil.cz (dále jen "internetový obchod") provozovatelem je firma TURPIL s.r.o. (dále jen "provozovatel") Ičo:07751931 se sídlem na adrese Oldřichovice 164 Třinec 739 61 a kupujícím.

1. Úvodní ustanovení

1. 1. Obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetovém obchodě, upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavřené mezi provozovatelem a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „kupující“). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které obchodní podmínky neupravují, občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), vše ve znění pozdějších právních předpisů. Je-li smluvní stranou právnická osoba, řídí se vztahy obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění pozdějších právních předpisů. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.turpil.cz (dále jen „webová stránka"), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky.

1. 2. Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi provozovatelem a zákazníkem. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se řádně seznámil s těmito obchodními podmínkami a souhlasí s nimi.

1. 3. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1. 4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1. 5. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1. 6. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1. 7. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku do 48 hodin.

2. Uživatelský účet

2. 1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2. 2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2. 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2. 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2. 5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 550 dnů nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2. 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. Objednání zboží a uzavření kupní smlouvy

3. 1. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3. 2. Zboží je objednáváno prostřednictvím formulářů. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné. Pouze řádně vyplněná objednávka obsahující veškeré předepsané náležitosti je považována za platnou.

3. 3. Objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu jsou považovány za závazné. Prodávající neručí za omyly v objednávce ze strany kupujícího. Směrodatný je vždy pouze obsah nákupního košíku a potvrzené objednávky a nikoli doplňková zpráva od zákazníka.

3. 4. Odesláním objednávky akceptuje kupující výši ceny zboží, zvolený způsob dopravy a platební podmínky.

3. 5. Po odeslání objednávky obdrží kupující automatické potvrzení o přijetí této objednávky (souhrn objednávky) elektronickou poštou na adresu, kterou uvedl kupující. Potvrzení objednávky zašle dodavatel kupujícímu také elektronickou poštou obvykle do 1 pracovního dne od obdržení objednávky, ve kterém je potvrzena dostupnost objednaného zboží a lhůta dodání, případně jsou dále uvedeny údaje pro platbu zboží předem na účet. Tato zpráva o přijetí objednávky je považována za potvrzení a přijetí nabídky k uzavření smlouvy, kterou učinil kupující, a tím je také uzavřena kupní smlouva mezi prodávajícím a zákazníkem.

3. 6. Prodávající si vyhrazuje právo zažádat o zaplacení zálohy.

3. 7. Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího jeho převzetím a úplným zaplacením kupní ceny.

3. 8. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část zejména v případě, že objednané zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, zavazuje se prodávající neprodleně kontaktovat kupujícího e-mailem nebo telefonicky a navrhnout mu další postup (nahrazení objednaného zboží jiným, zrušení objednávky apod.).

4. Dodací podmínky

4. 1. Objednávky z internetového obchodu www.turpil.cz jsou realizovány pouze v České republice.

4. 2. Zboží bude expedováno provozovatelem do 2-4 dnů od přijetí objednávky (v případě platby na účet, až po připsání částky na účet provozovatele), je-li zboží skladem. V případě objednání zboží, které není na skladě, bude termín dodání sjednán telefonický nebo emailem.

4. 3. Prodávající si vyhrazuje právo určit, popř. změnit způsob přepravy, a to s ohledem na objem, hmotnost dodávky a bezpečnost dopravy. Případná změna způsobu dopravy z rozhodnutí prodávajícího nebude mít žádný vliv na sjednanou výši úhrady za poštovné (přepravné) a balné.O změně dopravy bude kupující předem informován.

4. 4. Kupující má možnost zaplatit kupní cenu za zboží provozovateli mimo dalších způsobů uvedených na webovém rozhraní:
        - v hotovosti při zaslání zboží na dobírku (poplatek 20 Kč)
        - v hotovosti při osobním odběru zboží na prodejně
        - bezhotovostně převodem na bankovní účet provozovatele

4. 5. Při objednávce nad 3000 Kč včetně DPH bude kupujícímu poskytnuta doprava zdarma. Platí pouze pro objednávky do 25 kg.

4. 6. Možnosti dodání zboží a cena za dodání a balné:

Osobní odběr na prodejně 0 Kč
Doprava do 30 km ZDARMA od prodejny 0 Kč
PPL do 25 kg 99 Kč
PPL od 26 kg do 100 kg 300 Kč
PPL od 101 kg 1 000 Kč

 

4. 7. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

4. 8. Platbu za zboží převodem na bankovní účet prodávajícího kupující uhradí ve lhůtě 5 pracovních dnů (pokud se kupující s prodejcem nedohodne jinak - výjimky nutné domlouvat s prodávajícím před objednáním zboží). V případě, že neobdržíme platbu do 5 pracovních dnů, Vás budeme kontaktovat.

4. 9. Kupující je vždy v den odeslání informován e-mailem o expedici objednávky, v závislosti na zvoleném dopravci je také informován na e-mail a sms o čísle zásilky a termínu doručení.

4. 10. Pokud se dodavateli opakovaně nepodaří s kupujícím kontakt navázat, bude objednávka zrušena.

4. 11. V případě, že kupující odmítne zboží převzít, má prodávající právo uplatnit vůči němu smluvní pokutu ve výši 1 % z fakturované částky a poštovné za zpětné doručení prodávajícímu.

5. Odstoupení od kupní smlouvy

5. 1. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího: Prodávající tímto výslovně poučuje kupujícího, který je spotřebitelem, ve smyslu ustanovení § 1829 a násl. občanského zákoníku o jeho právu odstoupit od kupní smlouvy o prodeji zboží do čtrnácti (14) dnů od převzetí tohoto zboží kupujícím nebo kupujícím určenou třetí osobou. Písemné odstoupení od kupní smlouvy musí kupující v této lhůtě odeslat e-mailem nebo dopisem na adresu provozovatele.

5. 2. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek.

5. 3. Zboží musí být provozovateli vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5. 4. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5. 5. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5. 6. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6. Záruční podmínky

6. 1. Při dodržení pokynů obsluhy a údržby poskytuje výrobce záruku 24 měsíců.

6. 2. V rámci záruky jsou kryté všechny vady funkčního charakteru v rámci běžného používání výrobku.

6. 3. Opravy výrobku, které jsou v rozporu s používáním výrobku, nebudou v rámci záruky kryté.

6. 4. V případě, že chce kupující uplatnit reklamaci, musí předložit doklad o zakoupení výrobku, na kterém se nachází datum a místo koupě výrobku.

7. Reklamace

7. 1. Pokud chcete výrobek zakoupený u nás reklamovat, vyplňte reklamační formulář a zašlete nám jej na e-mail obchod1@turpil.cz.

7. 2. Poté co obdržíme Vaší reklamaci, Vás budou pracovníci naší prodejny kontaktovat a společně se domluvíte na následujícím postupu.

7. 3. Lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dnů.

7. 4. Doklady, které budete potřebovat k reklamaci:
        Doklad o koupi (faktura)
        Vyplněný reklamační formulář
        Záruční list
        Fotodokumentace závady

8. Servis

8. 1. Na veškeré námi prodávající výrobky poskytujeme záruční a pozáruční servis.

9. Další práva a povinnosti smluvních stran

9. 1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

9. 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

9. 3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz 

9. 4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

9. 5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

10. Ochrana osobních údajů

10. 1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

10. 2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

10. 3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

10. 4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

10. 5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

10. 6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

10. 7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

10. 8V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

      1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
      2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav

 

10. 9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

11. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

11. 1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

11. 2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

12. Závěrečná ustanovení

12. 1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12. 2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

12. 3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12. 4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

12. 5. Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 15. 9. 2017 a jsou platné do jejich odvolání, nahrazení novým zněním či přijetím změn.

Odstoupení od kupní smlouvy

Reklamační formulář